Zamówienia bieżące

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja – wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.

 

 Zawiercie  dnia 22.08.2019  r.

 

ZOE.DT.3930.  24   .2019.MW

 

  

                                          INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

 

 

Z prowadzonego postępowania   w sprawie  wyboru  wykonawcy o udzielenie  zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro pn: :

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla zadania  „ Modernizacja – wymiana  wewnętrznej  instalacji c.o.  w budynku  Zespołu szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.

 

 

         W  dniu  21.08.2019 r.   o godzinie  10:00   w siedzibie Zamawiającego  w pokoju nr 6  odbyło się  otwarcie ofert.

 W wyznaczonym terminie  do Zamawiającego  wpłynęły oferty złożone  przez niżej  wymienionych  Wykonawców: 

 

 

LP

Nazwa wykonawcy

 

Cena oferty brutto

1.

COREMATIC Jarosław Pierzchawka

ul. Lipowa 14

44-100 Gliwice

 

20 787,00 zł

2.

Ekoprojekt  Sp. zo. o.

ul. Jainty 9/2

41-902 Bytom

 

                       19 311,00 zł

 

                                                                                        

 

Zamawiający : mgr Andrzej karolczyk -Dyrektor ZOEASiPOW

 

 

 

 

 

 

 

 Zawiercie dnia 09.08.2019 r. 

 

                                                

 

OGŁOSZENIE

 

 

1.     Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych  w Zawierciu ul. Rataja 29 a

 

Informuje , że  zostało wszczęte postępowanie na:  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla zadania  „ Modernizacja – wymiana  wewnętrznej  instalacji c.o.  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.  

                                           

1.1 Zamawiający  nie przewiduje   składania  ofert częściowych .

1.2 Zamówienie składa się z jednej części .

2. Opis przedmiotu zamówienia :

       2.1. Zakres dokumentacji projektowej budynku powinien obejmować następujące prace:

1)     całkowitą  wymianę instalacji centralnego ogrzewania  budynku,

2)     instalację zaworów termostatycznych,

3)     instalację zaworów podpionowych,

4)     regulację pogodową,

5)     wykonanie niezbędnych prac związanych z  dostosowaniem  istniejącej kotłowni    do nowej instalacji c.o. wraz z malowaniem pomieszczenia kotłowni  i uzupełnieniem brakującej izolacji  termicznej  na instalacji ,

6)     wykonanie robót  towarzyszących , związanych w wymianą  instalacji  c.o. ( malowanie ścian i sufitów  w niezbędnym zakresie , uzupełnienie  otworów w stropach , uzupełnienie posadzek i okładzin ścian ) oraz uwzględnienie  innych robót  wynikających z ewentualnych kolizji  przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji c.o. 

7)     uwzględnienie  w pomieszczeniach szatni i ciągu komunikacyjnym  znajdujących się w piwnicach  budynku  następujących  robót remontowych :

8)     odgrzybianie  ścian , wykonanie tynków  renowacyjnych , przygotowanie ,   szpachlowanie  i  pomalowaniem  ścian i sufitów  ,

9)     wyłożenie podłóg   płytkami  antypoślizgowymi ,

10)  pomalowanie ścianek z siatki  między boksami   w szatniach  uczniów

11)  uzupełnienie oświetlenia

2.2. Zakres opracowania winien obejmować:

1)     Inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do celów projektowych zawierającą co najmniej :

a.     zwymiarowane  rzuty wszystkich kondygnacji  nadziemnych  i podziemnych  z podaniem  powierzchni poszczególnych pomieszczeń ,

b.     przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami  charakterystycznych punktów ( rzędnych posadzek , podestów  klatek schodowych , dachu)  

2)     Projekt budowlany i wykonawczy  całkowitej wymiany instalacji c.o  w budynku oraz dostosowania istniejącej   kotłowni   do nowej instalacji  c.o. i remontu  szatni

3)     kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót .

4)     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

5)     Zbiorcze zestawienie  kosztów  robót

6)     Wypełnioną ANKIETĘ TECHNICZNO -EKONOMICZNĄ ( załącznik Nr 5 do Specyfikacji )

   2.3.Projektant  uzyska we własnym zakresie  i na własny koszt :

1)    wszelkie  materiały wyjściowe  do projektowania, w tym   mapę zasadniczą ,

2)    niezbędne opinie , uzgodnienia, pozwolenia ,  w tym decyzje o pozwoleniu na        budowę lub zgłoszenie robót  - jeżeli wymagane , sprawdzeń  rozwiązań       projektowych  w zakresie      wynikającym  z obowiązujących  przepisów

  2.4.Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą    starannością w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności:

 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane    (Dz.U. z dnia 22.06.2018 r., poz. 1202, z późn. zm.)

2) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.  z 2018 r poz. 1935  ),

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie         szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji           technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu                          funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r poz. 1129),

 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie             określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-  użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie       warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie ( tj: Dz.U. z 2019 r .poz. 1065 ),

6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. ),

      7) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.5  Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań( jeżeli jest wymagane) .

 

2.6 W STWiOR będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia)     dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2.7  Zamawiający wymaga, by STWiOR określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo podawała przykładowo 2 - 3 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.

    2.8  Forma opracowania dokumentacji  projektowej

 

Wersja papierowa

 

a)     5 egz. projektu budowlanego i  wykonawczego

b)     4 egz. inwentaryzacji budowlanej

c)     2 egz. przedmiaru  robót

d)     2 egz. kosztorysu inwestorskiego

e)     2 egz. STWiOR

f)       2 egz. Wypełnionej ankiety techniczno –ekonomicznej

g)     2 egz. Zbiorczego zestawienia  kosztów 

 

Wersja elektroniczna

 

h)     1 komplet  pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej   na płycie  CD  w formie  plików PDF , dodatkowo przedmiar robót  i  kosztorys inwestorski w formie plików  w formacie  ath .

 

Zaleca się aby Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej , celem  pozyskania informacji , które  mogą być  konieczne  do przygotowania  oferty  oraz do zawarcia umowy  i wykonania  zamówienia

 

2.9. Krótka charakterystyka  obiektu.

Budynek  Zespołu Szkół  i Placówek im. H. Kołłątaja  zlokalizowany w Zawierciu przy ul. Miodowej 1 . 

a)             rodzaj fundamentów:  ławy żelbetowe,

b)           rodzaj konstrukcji: słupy żelbetowe, prefabrykowane ściany  żelbetowe , ściany ocieplone styropianem  gr.14 cm 

c)           typ i rodzaj dachu: stropodach wentylowany  , płyty korytkowe,  ocieplony styropapą    gr. 20 cm. 

d)           rodzaj stropów: prefabrykowane , płyty kanałowe

e)           ilość kondygnacji  nadziemnych: 3

f)            ilość kondygnacji podziemnych: 1

g)           kubatura   budynku       -   17 901 m3

h)           powierzchnia użytkowa  -  3 713 m2

i)             powierzchnia zabudowy-   2068 m2

j)             źródło ciepła -  kotłownia   wbudowana   na węgiel  typu ekogroszek, wyposażona w kocioł  o mocy 240 kW

k)           zapotrzebowanie mocy  wg  audytu energetycznego – 231,66 kW

 

3.      Termin składania ofert: 21.08.2019   r . do godz. 09:30  

 

4. Miejsce składania ofert :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29a  , sekretariat pok. nr 1.

 

5. Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w  Specyfikacji .

Nie dopuszcza się składania   ofert w formie    elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie poufności  jej treści , oznaczonej  napisem :

 

„ Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla zadania  „ Modernizacja – wymiana  wewnętrznej  instalacji c.o.  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”   - z dopiskiem

 

 „ nie otwierać  przed dniem 21.08.2019 r.  godz. 10:00 ”

 

    Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy

 

6. Miejsce i termin otwarcie ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek  Oświatowo-Wychowawczych , 42-400 Zawiercie ,ul. Rataja 29 a,  pokój nr  6 w dniu  21.08.2019 r  o godz. 10:00  

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty    do Zamawiającego

7. Termin realizacji zamówienia :  maksymalnie   do 15.11.2019 r .

 

8. Udzielenie zamówienia Wykonawcy   .

8.1. Wybór  oferty   nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień    publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/2016   Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu .

8. 2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego ( zakładka ; zamówienia do 30 000 euro) oraz  na  www.zoeas-zawiercie.4bip.pl

 9. Informacje szczegółowe  na temat zamówienia dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54, adres e-mail: martawalag@zoeas.com.pl  oraz przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych : Marta Waląg  - tel. 32/ 6710254

 

  Zatwierdził : mgr Andrzej Karolczyk - Dyrektor ZOEASiPOW 

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2019-08-09 11:23:562019-08-22 09:18:12 Małgorzata Sobusik64

Zadania

Załączniki

  1. Specyfikacja
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie wykonawcy
  4. wykaz usług
  5. wzór umowy
  6. ankieta techniczno-ekonomiczna

Informowanie o przebiegu zamówienia

Kliknij tu jeżeli chcesz być informowany o przebiegu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Brak pytań i odpowiedzi

Wyślij zapytanie do zamówienia

Pola oznaczone * są wymagane.

Proszę wprowadzić poprawnie kod weryfikacyjny z obrazka.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu