Zamówienia bieżące

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.

 Zawiercie dnia  02.08.2019 r.     

 

                                  

OGŁOSZENIE

 

 

1.       Zamawiający : Powiat Zawierciański -  Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych , ul. Rataja 29 a,

        42-400 Zawiercie  informuje  ,że  zostało wszczęte postępowanie  pn :

 

 „Modernizacja  pracowni  gastronomicznej w celu dostosowania jej  do montażu  nowego wyposażenia  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  w Zawierciu”.

2.       Zamawiający  nie przewiduje   składania  ofert częściowych .

 

2.1.Zakres  prac przewidzianych do wykonania .

2.1.1. Pracownia  gastronomiczna -   oznaczona  w dokumentacji  projektowej jako pomieszczenie 1/1

1)      prace demontażowe w  zakresie :

-       rozbiórki  posadzki  z płytek  wraz z wylewką  cementową ,

-       rozbiórki podbudowy posadzki w miejscu przewidzianym do wykonania kanału technologicznego z korytek

-       rozebranie okładziny ściennej z płytek

-       demontaż  drzwi , poszerzenie otworu  drzwiowego  do pracowni  gastronomicznej

-       przebicie otworu drzwiowego do  sali lekcyjnej  i zaślepienie go  płytą  g-k

-       demontaż starej instalacji  elektrycznej,  wodno -  kanalizacyjnej wraz z osprzętem

 

2)     prace montażowe w  zakresie :

-       wykonania tynków w miejscach  przebudowy kominów , demontażu płytek ściennych oraz usunięcia przegród budowlanych 

-       wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie

-       wykonanie  malowania sufitów i  ścian  farbą lateksową  na wysokości powyżej 2,10 m od posadzki  oraz   lamperii  farbą olejną  na wysokości  do   2,10 m, 

-       wykonanie  kanału technologicznego,

-       wykonania nowej posadzki antypoślizgowej z płytek gres w pracowni  gastronomicznej,

-       wykonanie   nowej okładziny  ściennej z płytek ,

-       montaż nowych drzwi   aluminiowych  do pracowni ,

-       wykonanie nowej instalacji  wentylacji mechanicznej nawiewno-  wywiewnej  wraz z przebudową istniejących  kominów wentylacyjnych,

-       wykonanie  nowej instalacji wod –kan    w zakresie  niezbędnym do podłączenia,     zlewów  kuchennych, umywalki  oraz  pieca konwekcyjno – parowego,( bez kosztu baterii -5 szt. , zlewozmywaków- 5 szt.   i pieca  konwekcyjno parowego )

-       wykonanie nowej instalacji elektrycznej  w pracowni ,

-       wymiana grzejników,

-       wykonanie nawiewów pod oknami ,

-       zakup i montaż nowych okapów kuchennych, 

-       montaż  z podłączeniem kuchenek elektrycznych czteropalnikowych ( bez kosztu kuchenek)

-       wymiana  kanalizacji sanitarnej w piwnicy , 

-       wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki

2.1.2. Korytarz  - oznaczona  w dokumentacji  projektowej jako pomieszczenie  1/3 i 1/4

-       wykucie drzwi w korytarzyku   poszerzenie otworu drzwiowego

-       montaż  nowych drzwi aluminiowych

-       modernizacja istniejącej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w korytarzyku

-       wykonanie nowej instalacji oświetlenia  w korytarzyku  oraz  wyprowadzenie z rozdzielni instalacji elektrycznej   z  korytarzyka do  drugiej pracowni  gastronomicznej  (pom.1/2)

-       skucie starej wylewki  i  posadzki z lastryko

-       wykonanie  nowej wylewki

-       wywóz  i utylizacja  gruzu i materiałów z rozbiórki

 

2.2. Wycena  powinna  odpowiadać  wymaganiom opisanym w Specyfikacji i wszystkich  załącznikach do niej( w tym w projekcie budowlanym,  przedmiarze robót  oraz STWiORB ) , jak również nie ujętymi  w dokumentacji  postępowania  o udzielenie zamówienia , a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: robociznę, użyte  materiały ,   pracę   sprzętu  ,  roboty    przygotowawcze,  porządkowe, organizację   terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty nadzoru technicznego ,  utylizacji materiałów z rozbiórki, składowania i wywozu gruzu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, a także podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym należny podatek VAT

 

       Parametry materiałów  użytych  do   zabudowy zgodne z projektem budowlanym

 

Zaleca się aby Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej , celem  pozyskania informacji , które  mogą być  konieczne  do przygotowania  oferty  oraz do zawarcia umowy  i wykonania  zamówienia .

 

Zakres  prac  do wykonania  zgodny  z  opisem  wyżej  i   załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji  oraz  dokumentacją projektową  i STWiORB  w tym zakresie .

Zamawiający informuje ,że  dokumentacja projektowa  obejmuje  szerszy zakres do wykonania  , jednak Wykonawcę obowiązywać  będzie jedynie  zakres prac  wyszczególniony w  opisie przedmiotu zamówienia i załączonym  przedmiarze robót  wraz z dokumentacją projektową  w tym zakresie.

 

 

2.3. Roboty będą prowadzone  w czynnym  obiekcie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00- 19:00  . W okresie trwania umowy  do 31 08.2019 r. ( okres wakacyjny )  w obiekcie będą przebywać  jedynie pracownicy  administracji i obsługi  szkoły. Natomiast w okresie od  01.09. 2019 (rok szkolny)   będą odbywać się  zajęcia szkolne .

W związku z powyższym  Wykonawca  przed przystąpieniem do robót  budowlanych  zobowiązany będzie do wykonania stosownych uzgodnień   organizacyjno-  technicznych  z upoważnionym przedstawicielem  budynku.

2.4. Wykonawca będzie zobowiązany   do wykonywania  prac przestrzegając  przepisów bhp przy prowadzeniu robót budowlanych

2.5.Wykonawca  będzie zobowiązany  do bieżącego (codziennego) sprzątania  po robotach budowlanych

2.6.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia     wynosiła  min 36  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego  wykonanych robót.

 

3.  Termin składania ofert:  13.08.2019 r.   do godz. 09:00 

4.       Miejsce składania ofert :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek   Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29 a  , sekretariat pok. nr 1.

5.       Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

  Nie dopuszcza się składania   ofert w formie   elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić  w zapieczętowanej  kopercie  w sposób  gwarantujący  zachowanie poufności  jej treści , oznaczonej  napisem :

 

„Modernizacja  pracowni  gastronomicznej w celu dostosowania jej  do montażu  nowego wyposażenia  w budynku  Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja  w Zawierciu”  -  nie otwierać  przed dniem 13.08.2019    godz. 09:30 .”

 

Na kopercie należy również  podać nazwę Wykonawcy

 

6.       Miejsce i termin otwarcia  ofert.

Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek  Oświatowo-Wychowawczych , 42-400 Zawiercie ,ul. Rataja 29 a,  pokój nr  6 w dniu  13.08.2019 r.   godz. 09:30 .

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty    do Zamawiającego

7.       Termin realizacji zamówienia  : 90 dni od  dnia zawarcia umowy.   

8.       Udzielenie zamówienia Wykonawcy   .

8.1. Wybór  oferty   nastąpi  zgodnie  z  § 6  Regulaminu  udzielania  zamówień    publicznych  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro, wprowadzonym  Zarządzeniem  Nr 9/2016  Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu .

8. 2. Informacja  o  zawarciu umowy  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego ( zakładka ; zamówienia do 30 000 euro).

 

9.       Informacje szczegółowe  na temat zamówienia zawarte są w Specyfikacji  i  dostępne są  w Dziale Technicznym  nr. tel. 32/67 102 54, adres e-mail: martawalag@zoeas.com.pl lub przetargi@zoeas.com.pl

Osobą  upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach dot. przedmiotu zamówienia oraz proceduralnych : Marta Waląg  - tel. 32/ 6710254

 

 

 

 

Zatwierdził :mgr Andrzej  Karolczyk -Dyrektor ZOEASiPOW

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2019-08-02 13:48:05 Małgorzata Sobusik65

Zadania

Załączniki

 1. Specyfikacja
 2. Formularz ofertowy
 3. przedmiar robót
 4. Oświadczenie wykonawcy
 5. wykaz robót
 6. wykaz osób
 7. udostępnienie podmiotu
 8. projekt- opis techniczny
 9. projekt techniczny - rysunki
 10. STWiORB
 11. wzór umowy

Informowanie o przebiegu zamówienia

Kliknij tu jeżeli chcesz być informowany o przebiegu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Brak pytań i odpowiedzi

Wyślij zapytanie do zamówienia

Pola oznaczone * są wymagane.

Proszę wprowadzić poprawnie kod weryfikacyjny z obrazka.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu