Przetargi bieżące

Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych –Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02

                                                                                

Zawiercie  dnia   23.08.2019 r.  

 

 

 

                                          INFORMACJA  Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dotyczy  przetargu  nieograniczonego  na : „ Likwidację  barier  transportowych w  placówce  służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych –Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej  w Zawierciu poprzez zakup autobusu  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . 

 

 

Znak postępowania 2019/08/02

Działając na  podstawie  art. 86 ust.5 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r  Prawo zamówień  publicznych  ( tj: Dz.U. z 2018r.  , poz.  1986  ze zmianami ) Zamawiający  informuje , że :

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia   wynosi: 250 000,00 zł

W dniu  23.08.2019r.  o godzinie  10:00  w siedzibie Zamawiającego  w pokoju nr 6  odbyło się  otwarcie ofert.  W wyznaczonym terminie  do Zamawiającego  wpłynęły oferty złożone  przez niżej  wymienionych  Wykonawców:

Numer oferty

Nazwa  i adres  firmy

Cena  oferty brutto

( w zł)

Termin realizacji

 Okres udzielonej  gwarancji mechanicznej lata/miesiące

Okres udzielonej  gwarancji na wykonana zabudowę

 

Termin płatności faktur

1.       

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM

sp. z o. o

00-680 Warszawa

ul. Żurawia  43/lok. 201

249 690,00

22.11.2019 r.

48 miesięcy

48 miesięcy

 

 

 

14 dni

2.       

AUTOMET GROUP

Sp. zo.o. Sp.K.

ul. Stankiewicza 4

 38-500 Sanok

 

279 333,00 zł

22.11.2019 r.

24

miesiące

48 miesiące

 

 

14 dni

 

3.       

CMS Auto Sp. z o .o

Al. Piłsudskiego  67

05-070 Sulejówek

 

315 987,00 zł

 

22.11.2019 r.

48 miesięcy

48 miesięcy

 

14 dni

 

4.       

POLSTER Sp. z o .o.

Sp. K.

ul. Jana Styki  16

64-920 Piła

317 340,00

20.11.2019 r.

4 lata

2 lata

 

 

14 dni

 

                                                                                                                                    

 

 

Zamawiający : mgr Andrzej Karolczyk-Dyrektor ZOEASiPOW 

 

 

 

 

Zawiercie dnia  20.08.2019 r.

ZOE.DT. 3930. 23 .2019 MW     

 

                                                                                         DO WYKONAWCÓW

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „ Likwidacja barier  transportowych w  placówce  służącej rehabilitacji  osób niepełnosprawnych –Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej  w Zawierciu poprzez zakup autobusu  przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  .” 

 

Zamawiający -  Powiat Zawierciański , Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych  działając na podstawie  art.38  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  udziela  odpowiedzi   na zadane przez zainteresowanych Wykonawców  pytania i jednocześnie  dokonuje  modyfikacji SIWZ  w  zakresie  opisu przedmiotu zamówienia  i terminu składania i otwarcia ofert .

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający  wymaga  pojazdu  fabrycznie nowego  w myśl ustawy art.2 pkt.62 ustawy  z dnia 20 czerwca  1997 r. prawo o ruchu drogowym  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.zm.) tj: nieużywany  i jednocześnie nigdy  wcześniej  niezarejestrowany ? 

Odpowiedź 1. Zamawiający dopuszcza  zarejestrowany pojazd  z maksymalnym przebiegiem  do 80 km.

 

Pytanie 2. Czy zamawiający   dopuści do postepowania  autobus wyposażony  w automatyczna skrzynie biegów.

Odpowiedź 2 : Zamawiający nie dopuszcza  pojazdu z automatyczną skrzynią biegów.

 

Pytanie 3:  Czy zamawiający  dopuści  pojazd  bez drzwi  przesuwnych  z pogłębionym  stopniem wejściowym oraz poręczami  ułatwiającymi  wsiadanie  osobom  o ograniczonych zdolnościach  ruchowych ?

Odpowiedź 3. Zamawiający  nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 4 : Czy zamawiający dopuszcza  ramki okienne  wraz ze słupkami  bocznymi  z tworzywa ABS (łatwo  zmywalne)  a ściany  podokienne  wraz z sufitem  pokryte  tapicerką  miękką ?

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5:  czy zamawiający  dopuści  autobus  wyposażony  w radioodtwarzacz  montowany przez  producenta  samochodu bazowego  w gniazdem USB  i bluetooth  nie  posiadający CD ?

Odpowiedź 5:  Zamawiający wymaga  aby radioodtwarzacz umożliwiał  odtwarzanie również płyt  CD

Pytanie 6 : Zamawiający wymaga  w kabinie  kierowcy półki  nad przednią  szybą  do zamontowania CB radia , czy CB radio  ma być zamontowane  przez  Wykonawcę  czy  Zamawiający będzie  montował  we własnym zakresie ?

Odpowiedź  6: Zamawiający będzie montował CB radio we własnym zakresie.

Pytanie 7 : Czy zamawiający  wyrazi zgodę   na dostawę autobusu  zarejestrowanego  , z homologacją  na autobus  oraz  badaniem technicznym na przewóz osób  niepełnosprawnych ?

Odpowiedź  7:  Tak  z maksymalnym przebiegiem  do 80 km.

Pytanie 8 : Czy zamawiający  wyrazi zgodę   na dostawę autobusu w kolorze grafitowym  metalizowanym

Odpowiedź  8:Tak, Zamawiający wyraża  zgodę.

Pytanie 9  : Czy zamawiający  wyrazi zgodę   na dostawę autobusu z drzwiami bocznymi  przesuwnymi , otwieranymi  manualnie  bez funkcji  domykania drzwi ?

Odpowiedź  9:Tak, Zamawiający  dopuszcza  takie rozwiązanie .

Pytanie 10   : Czy zamawiający  wyrazi zgodę   na dostawę autobusu z zabezpieczeniem  fabrycznym  bez autoalarmu ?

Odpowiedź  10: Zamawiający wymaga  aby autobus posiadał  również autoalarm .

Pytanie 11 :Czy zamawiający   wyraża zgodę  na dostawę  ( zaoferowanie)  autobusu  fabrycznie nowego , zarejestrowanego  z homologacją  oraz zaświadczeniem  Okręgowej  Stacji Kontroli Pojazdów  potwierdzającym  przystosowanie autobusu   do przewozu  osób niepełnosprawnych  na dwóch wózkach inwalidzkich ?

Odpowiedź 11:  Tak  z maksymalnym przebiegiem  do 80 km.

Pytanie 12:  Czy Zamawiający  dopuści  do postępowania   dostawę  autobusu  dostarczonego na naszej  firmowej  lawecie  posiadającej  pełne ubezpieczenie  OC i AC . Autobus  w tym wariancie  nie będzie transportowany  „ na kołach” ,  w związku z tym  nie są potrzebne tablice  krótkoterminowe  oraz ubezpieczenie  OC i AC   na trasie  siedziba wykonawcy – siedziba użytkownika. Takie rozwiązanie  dla Zamawiającego  niesie  korzystniejszą ofertę  cenową . 

Odpowiedź 12 : Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania .

W związku z powyższym  Zamawiający  modyfikuje    przedmiot  zamówienia załącznik Nr 2  do SIWZ    w powyższym  zakresie  i przedłuża termin  składania ofert  do dnia 23.08.2019 r.   godz. 9:00 .

Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 23.08.2019 r.  o godz. 10:00.

Zmiany te zostały ujęte  w w.w. dokumentach  i zamieszczone w BZP , na naszej stronie  internetowej    www.zoeas.com.pl   i   www.zoeas-zawiercie.4bip.pl

 

  Z poważaniem  mgr Andrzej Karolczyk -Dyrektor ZOEASiPOW 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 585761-N-2019 z dnia 2019-08-13 r. 


Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu działający w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.: Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych –Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy 
Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu działający w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański., krajowy numer identyfikacyjny 27663557500000, ul. ul. Macieja Rataja  , 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 710 254, e-mailsekretariat@zoeas.com.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.zoeas.com.pl 
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.zoeas.com.pl ; www.zoeas-zawiercie.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
nie dotyczy 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo -Wychowawczych ,42-400 Zawiercie, ul.Rataja 29 a pokój nr 1 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych –Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
Numer referencyjny: 2019/08/02 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
nie dotyczy 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu 20 miejscowego ( 19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zamawiający wymaga aby pojazd był fabrycznie nowy i nie używany. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia Warunki techniczne:
- Autobus 20 miejscowy (19+1) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. - Rok produkcji: 2019 Silnik: - Pojemność skokowa: nie niższa niż 1900 cm3 - Moc maksymalna: nie niższa niż 170 KM - Norma emisji spalin: co najmniej EURO VI - Zapłon: samoczynny - Zasilanie: wtrysk bezpośredni typu „CommonRail” lub równoważny sterowany elektronicznie z turbosprężarką i intercoolerem Układ hamulcowy, systemy bezpieczeństwa. Powinien spełniać co najmniej poniższe parametry: - dwuobwodowy ze wspomaganiem wyposażony w hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi - system zabezpieczający przed blokowaniem kół w czasie hamowania na śliskiej nawierzchni (typu ABS lub równoważny) - system stabilizacji jazdy (typu ESP lub równoważny) - asystent hamowania (typu BAS lub równoważny) - system umożliwiający ruszanie bez poślizgu kół (typu ASR lub równoważny) - system sterujący siłą hamowania (typu EBV lub równoważny), - aktywny asystent utrzymania pasa ruchu Układ napędowy: - skrzynia biegów: 6 biegowa manualna + bieg wsteczny -układ klasyczny, napęd przenoszony na tylną oś pojazdu wyposażoną w koła bliźniacze Istotne wymiary: - Długość całkowita: minimum 7000 mm. - Szerokość zewnętrzna (bez lusterek): minimum 1900 mm. - Wysokość zewnętrzna: minimum 2500mm. - Wysokość wewnętrzna przedziału pasażerskiego po wykonaniu zabudowy mierzona pomiędzy rzędami siedzeń: minimum 1750mm. Kompletacja siedzeń: - Łączna ilość miejsc siedzących 19 + 1 (kierowca) - Siedzenie kierowcy komfortowe hydraulicznie lub mechanicznie amortyzowane z podłokietnikiem z regulacją w trzech płaszczyznach (regulacja wzdłuż, wysokości, regulacja oparcia oraz regulacją lędźwiową) - 1 miejsce po prawej stronie obok kierowcy z regulacją w co najmniej dwóch płaszczyznach (regulacja wzdłuż, regulacja oparcia) - 14 foteli indywidualnych klasy turystycznej z regulowanymi oparciami i zintegrowanymi zagłówkami, podłokietnikami od strony przejścia, wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa usytuowanych na podłodze z możliwością rozsuwania na boki w podwójnym rzędzie oraz cztery usytuowane w tylnym rzędzie - Część foteli w przestrzeni pasażerskiej powinna być montowana na podłodze na listwach umożliwiających swobodną aranżację wnętrza oraz opcjonalne mocowanie co najmniej dwóch wózków inwalidzkich. Wymagana jest możliwość demontażu oraz montażu foteli bez użycia narzędzi w celu montażu / demontażu wózka inwalidzkiego. Niewykorzystane otwory w listwach powinny być zaślepione za pomocą zaślepek z tworzywa sztucznego lub twardej gumy. - Tapicerka powinna być wykonana z jednakowego na wszystkich siedzeniach, również na siedzeniu kierowcy wytrzymałego na przecieranie materiału standardowo stosowanego do tapicerowania siedzeń samochodowych. - Kolorystyka oraz wzór tapicerki nastąpi po wyborze oferty. - Dopuszcza się zastosowanie tapicerki mieszanej tj. łączenia tapicerki materiałowej z tapicerką ze skóry ekologicznej po uzgodnieniu z zamawiającym. Wyposażenie standardowe: - Wspomaganie układu kierowniczego. - Drzwi przesuwne prawe do przedziału pasażerskiego wyposażone w uchwyt lub poręcz umożliwiającą przytrzymanie się pasażera podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu. - Elektrycznie sterowane szyby przednie - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka - Poduszka powietrzna kierowcy. - Dywaniki gumowe kierowcy i pasażera. - Radioodtwarzacz CD/USB/MP3 plus mikrofon z co najmniej dwudrożnymi głośnikami (dwa głośniki umieszczone w drzwiach, pozostałe umieszczone w tunelu zlokalizowanym na suficie w przedziale pasażerskim) - Światła do jazdy dziennej - Światła przeciwmgielne z przodu pojazdu - Dodatkowe światło hamowania „STOP” umieszczone z tyłu w górnej części nadwozia. - Lakier nadwozia niemetalizowany – biały. Dopuszcza się inny kolor lakieru po uzgodnieniu z zamawiającym. - Tachograf oraz ogranicznik prędkości zgodny z przepisami dotyczącymi autobusów. - Pełnowymiarowe koło zapasowe umieszczone w bagażniku pojazdu lub pod podłogą - Immobilizer - Centralny zamek z pilotem - Alarm współpracujący z centralnym zamkiem - W kabinie kierowcy półka nad przednią szybą do zamontowania CB radia oraz co najmniej jeden zamykany schowek umieszczony w desce rozdzielczej lub na połce w przedziale pasażerskim tuż za siedzeniem kierowcy. - Izolacja dźwiękowa układu napędowego. Dodatkowa zabudowa samochodu: - Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby przyciemnione podwójne wyposażone w zasłonki. - Drzwi tylne wyposażone w szyby ogrzewane jeżeli producent dopuszcza takie rozwiązanie otwierane na boki. - Wejście do przedziału pasażerskiego pojazdu przez drzwi boczne prawe przesuwne z funkcją elektrycznego domykania drzwi wraz z ogranicznikiem otwierania drzwi. - Wybijaki. szyb samochodowych – 2 szt. zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych - Co najmniej 1 szyberdach sterowany mechanicznie pełniący funkcję wyjścia awaryjnego - Izolacja dźwiękowo- termiczna przedziału pasażerskiego. - Pełne pokrycie ścian, słupków okiennych tapicerką. - Pokrycie sufitu wykładziną tekstylną - Wzmocnienie podłogi oraz pokrycie wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną z oświetleniem przejścia i stopnia wejściowego. Wykładzina powinna charakteryzować się trwałością oraz łatwością w utrzymaniu czystości. - Dodatkowa gaśnica 2kg - Wieszaki na ubrania na słupkach bocznych. - Lusterko wewnętrzne na przedniej szybie pojazdu. - Szyba za siedzeniem kierowcy oddzielająca go od przedziału pasażerskiego. - Stopień boczny ułatwiający wsiadanie do pojazdu z oświetleniem składany elektrycznie pod podłogą autobusu z możliwością sterowania z miejsca kierowcy. - Przedział pasażerski powinien być wyposażony w półki do przewożenia podręcznego bagażu nad fotelami po prawej i lewej stronie wnętrza z podwójnym oświetleniem tunelowym ( dwa kolory)- diody LED + listwy sufitowe z dodatkowym oświetleniem LED oraz nagłośnieniem. - komplet opon zimowych Wentylacja i ogrzewanie: - Ogrzewanie niezależne od pracy silnika typu "WEBASTO" lub równoważne zasilane olejem napędowym o mocy co najmniej 4,2 kW. - Klimatyzacja kabiny kierowcy- manualna sterowana z miejsca kierowcy. - Dodatkowa klimatyzacja dla przedziału pasażerskiego o mocy wystarczającej do skutecznego schłodzenia wnętrza montowana do sufitu. Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych: - Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania co najmniej 2 wózków do przewozu osób niepełnosprawnych. - Atestowane pasy do mocowania dla co najmniej 2 osób niepełnosprawnych. - Atestowane pasy do mocowania wózków dla co najmniej 2 osób niepełnosprawnych. - Atestowane najazdy aluminiowe z bieżnią antypoślizgową. - Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu. - Oznakowanie pojazdu symbolem „inwalidzi” z przodu i z tyłu. Warunki udzielenia gwarancji i obsługa serwisowa: - Co najmniej 2 letnia gwarancja na lakier. - Co najmniej 10 letnia gwarancja na perforację nadwozia. - Częstotliwość przeglądów okresowych – nie częściej niż co 30.000 kilometrów przebiegu. Inne uwagi: - Autobus powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa dopuszczenia do ruchu, umożliwiające zarejestrowanie pojazdu oraz jego ubezpieczenie. - Samochód powinien posiadać pełną homologację jako autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. - Wraz z autobusem dostawca dostarczy instrukcję obsługi autobusu oraz wszelkich dodatkowo zamontowanych urządzeń, w języku polskim. 

II.5) Główny kod CPV: 34000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

34121000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-22 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie . 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie pojazdu silnikowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody potwierdzające ,że dostawa została wykonana lub jest wykonywane należycie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.) Uwagi do Rozdziału VI SIWZ: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI, pkt. 4 ppkt. 2 a) do c) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: a) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 4 ppkt. 2 niniejszego Rozdziału. 5) Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).( w szczególności w odniesieniu do Rozdz. VI pkt.4 ppkt. 2c SIWZ) 7) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 8) W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do założenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów. 9) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w art. 24 ust.8 ustawy Pzp .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

a) Wypełniony wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . Z załączonych dowodów musi wynikać że Wykonawca wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie pojazdu silnikowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Potwierdzenie wniesienia wadium; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); 3) Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych ) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. oddział w Zawierciu 88 2030 0045 1110 0000 0176 2660 z dopiskiem : wadium na : „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych –Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust.4 ustawy Pzp. UWAGA Dokument potwierdzający wniesienie wadium wykonawca winien dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej, o której mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginalnych dokumentów przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 6 a kserokopię tych dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formach niepieniężnych musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust.4 ustawy Pzp. 6. Na podstawie art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp) 10. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres: od dnia składania ofert do końca terminu związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

                                                              
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji mechanicznej

20,00

okres gwarancji na zabudowę

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy przy czym wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, dopuszczalne w świetle Umowy i ustawy Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy obejmujące następujące przypadki: 1) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących podatku VAT, wysokości opłat urzędowych – dopuszcza się zmianę należnego wynagrodzenia tylko i wyłącznie o różnicę wartości wynikającą z wprowadzonej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) jeżeli zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-22, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych . Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: • administratorem gromadzonych i przetwarzanych w ramach postepowania danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych z siedzibą w 42-400 Zawiercie ul. Rataja 29 a ; • inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych z siedzibą w 42-400 Zawiercie ul. Rataja 29 a jest Pani Aleksandra Gajek-Jasińska , iod@zawiercie.powiat.pl • powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ; • odbiorcami powierzonych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • powierzone dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • osoba fizyczna posiada : - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona , że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; • osobie fizycznej nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Zatwierdził  mgr Andrzej Karolczyk-Dyrektor ZOEASiPOW 

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2019-08-13 12:32:292019-10-07 11:52:58 Małgorzata Sobusik93

Zadania

Załączniki

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia
 4. Oświadczenie wykonawcy
 5. Wykaz dostaw
 6. Oświadczenie wykonawcy II
 7. Informacja o przyn alezności do grupy kapitałowej
 8. wzór umowy
 9. SIWZ po modyfikacj
 10. Załacznik nr 2 po modyfikacji

Informowanie o przebiegu przetargu

Kliknij tu jeżeli chcesz być informowany o przebiegu przetargu

Pytania i odpowiedzi

  Wyślij zapytanie do przetargu

  Pola oznaczone * są wymagane.

  Proszę wprowadzić poprawnie kod weryfikacyjny z obrazka.
  Wielkość liter nie ma znaczenia.
  Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
  Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
  Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
  Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu