Przetargi bieżące

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę węgla kamiennego ekogroszek oraz oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.

 Ogłoszenie nr 567763-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu działający w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek oraz oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu działający w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański., krajowy numer identyfikacyjny 27663557500000, ul. ul. Macieja Rataja  , 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 710 254, e-mail sekretariat@zoeas.com.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.zoeas.com.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
nie dotyczy


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zoeas.com.pl ; www.zoeas-zawiercie.4bip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie dotyczy

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo -Wychowawczych ,42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29 a pokój nr 1 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek oraz oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
Numer referencyjny: 2019/07/01
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest :

Część I zakup i dostawa węgla kamiennego energetycznego - ekogroszek, w ilości 150 ton dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Wojska Polskiego 55, 42-400 Zawiercie Parametry węgla kamiennego ekogroszek - granulacja(uziarnienie)- 5-25mm, - wartość opałowa ( kaloryczność) nie mniej niż 28 MJ/kg , - zawartość popiołu nie więcej niż 10% - zawartość siarki – nie więcej niż 1% - wilgotność nie więcej niż 11 % Dostawa węgla powinna odbywać się samochodami – wywrotkami o ładowności do 12 ton.

Część II zakup i dostawa węgla kamiennego energetycznego - ekogroszek, w ilości 115 ton dla Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu, ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie Parametry węgla kamiennego ekogroszek - granulacja(uziarnienie) 5-25mm, - wartość opałowa ( kaloryczność) nie mniej niż 29 MJ/kg , - zawartość popiołu nie więcej niż 8% - temperatura mięknienia( stapiania) popiołu – 1200-1300 0C - liczba Rogi RI - do 10 - wilgotność nie więcej niż 11 % - zawartość części lotnych – do 30% Dostawa węgla powinna odbywać się samochodami – wywrotkami o ładowności do 12 ton.

Część III zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 95 000 litrów dla Zespołu Szkół w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12 42-445 Szczekociny Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej Normie „PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe” dla gatunku L-1. Parametry oleju opałowego (wg PN-C-96024:2011): - gęstość w temperaturze 150C: max 860 kg/m3 - wartość opałowa: min. 42,6MJ/kg - temperatura zapłonu: min. 560C - lepkość kinematyczna w temp.200C: max 6 mm2/s - zawartość siarki: max 0,1% (m/m) - zawartość wody: max 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych: max. 24 mg/kg - pozostałość po spopieleniu: max 0,01%(m/m) Rozliczenie ilości dostarczonego oleju opałowego lekkiego następować będzie zgodnie z zasadami sprzedaży producentów tego oleju w temperaturze referencyjnej +15 0C.

II.5) Główny kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09111210-5

09135100-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla Części I i II Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Dla Części III Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy: Zamawiający wymaga posiadania koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla części I ;II i III spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
ü Wykonawca winien wykazać, że wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na: Dla Części I i II : dostawie węgla kamiennego Dla Części III: dostawie oleju opałowego lekkiego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody potwierdzające ,że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zdolności techniczne niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponował co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu opału wymienionego w części na którą będzie składał ofertę. W ramach Części I i II zamówienia Zamawiający wymaga, aby dostawy węgla były wykonywane samochodami - wywrotkami o ładowności do 12 ton.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.) Uwagi do Rozdziału VI SIWZ: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI, pkt. 4 ppkt. 2 a) do c) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: a) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 4 ppkt 2 niniejszego Rozdziału. 5) Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).( w szczególności w odniesieniu do Rozdz. VI pkt.4 ppkt 2c SIWZ) 7) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 8) W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do założenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów. 9) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w art. 24 ust.8 ustawy Pzp .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla Części I ; II i III Oświadczenie o dysponowaniu środkiem transportu przystosowanym do przewozu opału wymienionego w części na którą Wykonawca składa ofertę. Dla Części III Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, ze wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) Wypełniony wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . Z załączonych dowodów musi wynikać że Wykonawca wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na: Dla Części I i II: dostawie węgla kamiennego Dla Części III: dostawie oleju opałowego lekkiego

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Potwierdzenie wniesienia wadium; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); 3) Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Część I: 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych ) Część II: 1800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych ) Część III: 6000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych ) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. oddział w Zawierciu 88 2030 0045 1110 0000 0176 2660 z dopiskiem : 1) Wadium na część I - Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek dla Z.S.O.L.O z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego 2) Wadium na część II – Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek dla Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja 3) Wadium na część III - Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Szczekocinach 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust.4 ustawy Pzp. UWAGA Dokument potwierdzający wniesienie wadium wykonawca winien dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej, o której mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginalnych dokumentów przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 6 a kserokopię tych dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w formach niepieniężnych musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust.4 ustawy Pzp. 6. Na podstawie art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp) 10. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres: od dnia składania ofert do końca terminu związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy przy czym wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, dopuszczalne w świetle Umowy i ustawy Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy obejmujące następujące przypadki: 1) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących podatku VAT, wysokości opłat urzędowych – dopuszcza się zmianę należnego wynagrodzenia tylko i wyłącznie o różnicę wartości wynikającą z wprowadzonej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) jeżeli zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych . Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: • administratorem gromadzonych i przetwarzanych w ramach postępowania danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych z siedzibą w 42-400 Zawiercie ul. Rataja 29 a ; • inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych z siedzibą w 42-400 Zawiercie ul. Rataja 29 a jest Pani Aleksandra Gajek-Jasińska , iod@zawiercie.powiat.pl • powierzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ; • odbiorcami powierzonych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • powierzone dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • osoba fizyczna posiada : - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona , że przetwarzanie udostępnionych danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; • osobie fizycznej nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. − * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

     Nazwa:

Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek w ilości 150 ton dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Wojska Polskiego 55, 42-400 Zawiercie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa węgla kamiennego energetycznego ekogroszek w ilości 150 ton  Parametry węgla kamiennego ekogroszek - granulacja(uziarnienie)- 5-25mm, - wartość opałowa ( kaloryczność) nie mniej niż 28 MJ/kg , - zawartość popiołu nie więcej niż 10% - zawartość siarki – nie więcej niż 1% - wilgotność nie więcej niż 11 % Dostawa węgla powinna odbywać się samochodami – wywrotkami o ładowności do 12 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09100000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas dostawy

25,00

termin płatności faktur

15,00Część nr:

2

Nazwa:

Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek w ilości 115 ton dla Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa węgla kamiennego energetycznego - ekogroszek w ilości 115 ton. Parametry węgla kamiennego ekogroszek - granulacja(uziarnienie) 5-25mm, - wartość opałowa ( kaloryczność) nie mniej niż 29 MJ/kg , - zawartość popiołu nie więcej niż 8% - temperatura mięknienia( stapiania) popiołu – 1200-1300 0C - liczba Rogi RI - do 10 - wilgotność nie więcej niż 11 % - zawartość części lotnych – do 30% Dostawa węgla powinna odbywać się samochodami - wywrotkami o ładowności do 12 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09100000-0, 09111210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas dostawy

25,00

termin płatności faktur

15,00Część nr:

3

Nazwa:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 95 000 litrów dla Zespołu Szkół w Szczekocinach, ul. Spacerowa 12, 42-445 Szczekociny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 95 000 litrów . Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej Normie „PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe” dla gatunku L-1. Parametry oleju opałowego (wg PN-C-96024:2011): - gęstość w temperaturze 150C: max 860 kg/m3 - wartość opałowa: min. 42,6MJ/kg - temperatura zapłonu: min. 560C - lepkość kinematyczna w temp.200C: max 6 mm2/s - zawartość siarki: max 0,1% (m/m) - zawartość wody: max 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych: max. 24 mg/kg - pozostałość po spopieleniu: max 0,01%(m/m) Rozliczenie ilości dostarczonego oleju opałowego lekkiego następować będzie zgodnie z zasadami sprzedaży producentów tego oleju w temperaturze referencyjnej +15 0C.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09100000-0, 09135100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

opust

25,00

czas dostawy

15,00


                                                                                  

Zatwierdził : mgr Andrzej Karolczyk –    Dyrektor ZOEASiPOW

 

 

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2019-07-02 13:28:282019-07-31 11:58:42 Małgorzata Sobusik1049

Zadania

 1. Zadanie
  Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę węgla kamiennego ekogroszek oraz oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
  Status
  Przetarg bieżący
  Treść
      Część II:    Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek w ilości 115 ton dla Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, ul. Miodowa...
  Informacja

   Zawiercie, dnia 01.08.2019 r.

   

   

   

                          Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

   

  Dotyczy  postepowania przetargowego  naZakup i dostawę węgla kamiennego ekogroszek oraz oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020  dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.

   

   

  Powiat Zawierciański- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zawierciu, ul. Rataja 29a informuje, że działając na podstawie  art. 92. ust 1 w związku z art. 91 ust.1  Ustawy z dnia 29.01.2004 r.   Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm) w prowadzonym postępowaniu w części II tj. :

             „ Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek w ilości 115 ton dla Zespołu   Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, ul. Miodowa 1, 42-400 Zawiercie”

  wybrano ofertę  nr 4  firmy :

   

  „WĘGLOPASZ” Sp. zo.o.

  ul. Piątkowska 149/6

             60-648 Poznań

   

  Uzasadnienie faktyczne i prawne : Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, złożona przez Niego oferta odpowiada  przedmiotowi  zamówienia i jest najkorzystniejsza  pod względem   przyjętych w SIWZ  kryteriów  oceny ofert tj:

  cena – 60%,  czas dostawy -25 % , termin płatności faktur – 15%

   

  Wybrana oferta   uzyskała   następującą ilość punktów :

  w kryterium „cena”                                 60,00   pkt

  w kryterium „czas dostawy                     25,00   pkt

  w kryterium „ termin płatności faktur ”   15,00    pkt

   

  łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00pkt

   

  Podstawa prawna  : art. 91 ust. 1   w związku z  art. 24aa ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

   

  Pozostałe firmy, które złożyły oferty wraz z przyznaną im punktacją :

   

  Numer oferty: 1

  Firma  Usługowo-Handlowa 

  Mateusz  Dzieciuch

  42-677 Czekanów

  ul.3 Maja 7

   

  liczba punktów w  kryterium „cena” : 50,98 pkt

  liczba punktów w kryterium „czas dostawy”: 25pkt

  liczba punktów w kryterium „termin płatności faktur” :15pkt

  łączna liczba uzyskanych punktów: 90,98 pkt

   

  Numer oferty: 2

  EKOSIL

  Zdzisław Dzieciuch

  ul. Handlowa 2c

  41-807 Zabrze

  liczba punktów w  kryterium „cena”: 53,67pkt

  liczba punktów w kryterium „czas dostawy”: 25pkt

  liczba punktów w kryterium „termin płatności faktur”:15pkt

  łączna liczba uzyskanych punktów: 93,67 pkt3

   

  Numer oferty: 3

  Firma Prywatna VASCO

  Andrzej Słociński

  Al. Roździeńskiego 188

  40-203 Katowice

  liczba punktów  w  kryterium „cena”: 52,07 pkt

  liczba punktów w kryterium „czas dostawy”: 25pkt

  liczba punktów w kryterium „termin płatności faktur”:15pkt

  łączna liczba uzyskanych punktów: 92,07 pkt

   

  Numer oferty: 5

  P.W.ATEX sp. zo. o

  ul. Gliwicka 3

  44 -145 Pilchowice

  liczba punktów w  kryterium cena: 56,79 pkt

  liczba punktów w kryterium czas dostawy: 25pkt

  liczba punktów w kryterium termin płatności faktur:15pkt

  łączna liczba uzyskanych punktów: 96,79 pkt

  Numer oferty: 8

  F.H.U. „MEDEX”

  ul. Sienkiewicza 126

  42-583 Bobrowniki

  liczba punktów  kryterium cena:  54,12 pkt

  liczba punktów w kryterium czas dostawy: 25pkt

  liczba punktów w kryterium termin płatności faktur:15pkt

  łączna liczba uzyskanych punktów:  94,12 pkt

   

  W przedmiotowym postepowaniu  w zakresie  II  części zamówienia   nie wykluczono  żadnego wykonawcy  oraz  nie odrzucono  żadnej oferty

                                                                                                           

   

   

   

   

  Zamawiający : mgr Andrzej Karolczyk -Dyrektor ZOEASiPOW 

Załączniki

 1. Specyfikacja
 2. Formularz ofertowy
 3. Zestawienie ilościowe dla cz I
 4. Zestawienie ilościowe dla cz II
 5. Zestawienie ilościowe dla cz III
 6. Oświadczenie wykonawcy
 7. Oświadczenie wykonawcy
 8. Wykaz dostaw
 9. Oswiadczenie - grupa kapitałowa
 10. Wzór umowy cz I
 11. Wzór umowy cz II
 12. Wzór umowy cz III
 13. Oswiadczenie o posiadanym środku transportu

Informowanie o przebiegu przetargu

Kliknij tu jeżeli chcesz być informowany o przebiegu przetargu

Pytania i odpowiedzi

Brak pytań i odpowiedzi

Wyślij zapytanie do przetargu

Pola oznaczone * są wymagane.

Proszę wprowadzić poprawnie kod weryfikacyjny z obrazka.
Wielkość liter nie ma znaczenia.
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu