Nabór-Radca prawny

 

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu

 ul. M. Rataja 29a

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

RADCA  PRAWNY

 

 

        Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Dagmara Kokowska - Smok

zamieszkała w Morsku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Dagmara Kokowska - Smok spełniła wymogi ogłoszenia.   Posiada fachową wiedzę. Podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, solidna, ambitna, odpowiedzialna i dobrze zorganizowana.

 

 

 

 

Zawiercie dnia 26.06.2019 r.

 

Dyrektor ZOEASiPOW

mgr Andrzej Karolczyk

 

 

 

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych

w Zawierciu ul. M. Rataja 29a

42-400 Zawiercie

 

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

 

Radca prawny

 w wymiarze ¼  etatu

 

 

1.     Wymagane wykształcenie:

 • wyższe magisterskie – magister prawa

2.     Wymagania niezbędne:

 • uprawnienia Radcy prawnego,
 • doświadczenie zawodowe minimum 5 lat po uzyskaniu uprawnień, w tym co najmniej rok w jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu pracy, Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,

3.     Wymagania pożądane:

 • umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • asertywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność, sumienność.

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania i obowiązywania przepisów prawnych,
 • występowanie przed sądami i urzędami,
 • tworzenie projektów umów zawieranych przez Dyrektora,
 • przygotowanie projektów pism kierowanych do adresatów zewnętrznych,
 • monitorowanie zmian w prawie i opracowywanie informacji w tym zakresie,
 • dokonywanie analizy materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • opiniowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zamówień publicznych,
 • opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora.

5.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • wymiar czasu pracy – ¼ etatu,
 • miejsce pracy – w siedzibie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Zawierciu przy ul. Rataja 29a,
 • praca między innymi przy komputerze, przy oświetleniu  częściowo sztucznym, wykonywana w pozycji siedzącej,
 •  praca biurowa jednozmianowa, z możliwością wystąpienia sytuacji stresujących, wymagająca wysokiego stopnia wiedzy merytorycznej, samodzielności i umiejętności zarządzania czasem,
 • okazjonalne wyjścia – wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku.

6.     Wskaźnik zatrudnienia:                                                                                                                               W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Zawierciu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6% .   

7.     Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 • oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie był karany i nie jest prowadzone żadne postępowanie karne za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wybrania kandydata na ogłoszone stanowisko pracy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia ,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu ul. M. Rataja 29a, pokój nr 1 lub pocztą na adres  Zespołu z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Radca prawny” w ZOEASiPOW w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz.1400.

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zespołu www.zoeas.com.pl  oraz tablicy ogłoszeń umieszczonej przy pok. nr 1 w siedzibie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Zawierciu.

 

Dyrektor ZOEASiPOW

mgr Andrzej Karolczyk

WprowadzonoAktualizowanoAdministratorOglądano
2019-06-11 09:14:082019-06-27 10:18:07 Małgorzata Sobusik243

Załączniki

 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Załącznik nr 3
 4. Załącznik nr 4

Wyniki rekrutacji

Brak informacji o wynikach

Wybrani kandydaci

Brak informacji o kandydatach
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Wiecej w naszej polityce prywatności. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunkatu